On the 10th of October, we would like to test your child’s language skills using the Cambridge English Placement Test. Due to Covid we need students to bring in their own headsets for this test. We will test your child’s reading and listening online. There is no pass or fail. The test questions will adapt to answers: The questions will get harder if students answer correctly each time or get easier if they make mistakes. At the end, the student will get 2 scores – one for reading and one for listening. The reading score will tell your child and the school whether he/she reads enough to do well in school. If your child reads a lot for pleasure we will see this in the online test. The listening score will tell us how well your child understands teachers when they give explanations and instructions. At the end of the online test, all students will find out their result and this will be explained to them. They will get a test report. If your child reads a lot, he/she will score high on the test and we will not need to test again. If your child needs help with English and is finding school difficult, the school will be able to help. For some students, they will be tested once and will not need to be tested again. We will also look at your child’s writing. We want to see if it is fluent and correct without grammar mistakes and if his/her range of vocabulary is good. We will also talk to your child about their home language and how important it is to try to use it every day.

If you have any questions, please contact Ms. Purcell, the EAL Coordinator at St Kevin’s Community College.

_____________________________________________________________________________________________________________

На 10-му жовтня ми б хотіли провести тестування навичок вашої дитини за допомогою Cambridge English Placement Test. У зв’язку з Covid нам потрібно, щоб учні принесли власні навушники для цього тесту. Ми проведемо онлайн тестування читання та слухання вашої дитини. Немає оцінки “здача/нездача”. Питання тесту будуть адаптовуватися до відповідей: питання стануть складнішими, якщо учні відповідають правильно кожен раз, або легшими, якщо вони роблять помилки.

В кінці тесту, учень отримає 2 бали – один за читання і один за слухання. Бал за читання покаже вашій дитині і школі, чи читає вона достатньо, щоб добре вчитися в школі. Якщо ваша дитина читає багато для задоволення, ми побачимо це в онлайн тесті. Бал за слухання покаже, наскільки добре ваша дитина розуміє вчителів, коли вони надають пояснення та інструкції. В кінці онлайн тесту всі учні дізнаються свій результат, і це буде їм пояснено. Вони отримають звіт про тест.

Якщо ваша дитина багато читає, вона отримає високий бал за тест, і нам не знадобиться повторне тестування. Якщо ваша дитина потребує допомоги з англійською мовою і має труднощі в школі, школа зможе допомогти. Деяким учням буде проведено тестування один раз і їм не знадобиться повторне тестування.

Ми також розглянемо письмо вашої дитини. Ми хочемо побачити, чи є воно виразним і без граматичних помилок, і чи є у нього/неї багатий словниковий запас.

Ми також поговоримо з вашою дитиною про її рідну мову і про те, наскільки важливо використовувати її щодня.

Якщо у вас є будь-які питання, будь ласка, зв’яжіться з пані Пурселл, координаторкою з англійської як другої мови в Ком’юніті-коледжі Святого Кевіна.

_________________________________________________________________________________________

10 მოედებულია შევასრულოთ თქვენი შვიდის ენის წინასწარმეტავს, გამოვიდეთ კემბრიჯ ინგლისური განლაგების ტესტის გამოცდის საშინელება. Covid-ის გამო, ჩვენ ვითხოვთ სტუმარს მოიწონოს სწორი საკვანძო ჩანაფერები თამაშისთვის. ჩვენ შევიძლება შევასრულოთ თქვენი შვიდის წინასწარმეტავების წინასწარმეტავე კითხვები ინტერნეტით. არ არის სიტყვისა და ვერბალის წინასწარმეტავე წინასწარმეტავე. ტესტის კითხვები იქნება პასუხებთან ადაპტირებული: კითხვები იქნება სიშლეგი თუ მოსწონს სწორად პასუხება ყველა ჯერზე, ან იქნება უფრო მარტივი, თუ გააჩნიათ შეცდომები.

დასასრულს მოსწონს 2 ქულა – ერთი წინასწარმეტავებისთვის და ერთი სიჩქარესა და ერთი სწორად ლექსიკონსთვის. წინასწარმეტავე წინასწარმეტავე ქულა სასწორებელს და სკოლას გაეშვებს, ცალკე ის წაიკითხება განლაგების წინ. თუ თქვენი შვიდის წინასწარმეტავება უკვე წაიკითხავს სიხშირეებში, ეს გვიარებს ონლაინ ტესტში. სწორად პასუხება

 

__________________________________________________________________________________________

10 октября мы хотели бы провести тестирование языковых навыков вашего ребенка с использованием Cambridge English Placement Test. Из-за Covid нам нужно, чтобы ученики принесли с собой собственные наушники для этого теста. Мы проведем онлайн тестирование чтения и прослушивания вашего ребенка. Нет оценок “сдача/не сдача”. Вопросы теста будут адаптироваться к ответам: вопросы станут сложнее, если ученики отвечают правильно каждый раз, или проще, если они делают ошибки.

В конце теста ученик получит 2 балла – один за чтение и один за прослушивание. Оценка за чтение скажет вашему ребенку и школе, читает ли он/она достаточно для успешной учебы в школе. Если ваш ребенок много читает для удовольствия, мы увидим это в онлайн тесте. Оценка за прослушивание покажет, насколько хорошо ваш ребенок понимает учителей, когда они дают объяснения и инструкции. В конце онлайн теста все ученики узнают свой результат, и это будет им объяснено. Они получат отчет о тесте.

Если ваш ребенок много читает, он/она получит высокий балл на тесте, и нам не потребуется повторное тестирование. Если ваш ребенок нуждается в помощи по английскому и испытывает трудности в школе, школа сможет помочь. Для некоторых учеников тестирование будет проведено один раз и больше не потребуется повторное тестирование.

Мы также посмотрим на письмо вашего ребенка. Мы хотим убедиться, что оно беглое и правильное, без грамматических ошибок, и что его словарный запас хорош.

Мы также поговорим с вашим ребенком о его родном языке и о том, насколько важно пытаться использовать его каждый день.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с г-жой Пурселл, координатором по английскому как второму языку в Колледже Святого Кевина.

__________________________________________________________________________________________________

在十月十日,我們想使用劍橋英語定位測試來測試您的孩子的語言技能。由於 Covid,我們需要學生攜帶自己的耳機參加這個測試。我們將在線測試您的孩子的閱讀和聆聽能力。沒有通過或失敗的概念。測試問題將根據答案進行調整:如果學生每次都回答正確,問題將變得更難,如果他們犯錯誤,則問題將變得更容易。

最後,學生將獲得2個分數 – 一個用於閱讀,一個用於聆聽。閱讀分數將告訴您的孩子和學校他/她是否閱讀足夠以在學校表現良好。如果您的孩子喜歡閱讀,我們將在線測試中看到這一點。聆聽分數將告訴我們您的孩子在老師提供解釋和指示時理解得有多好。在線測試結束時,所有學生將獲知他們的結果,並將對他們進行解釋。他們將收到測試報告。

如果您的孩子閱讀得很多,他/她將在測試中獲得高分,我們將不需要再次測試。如果您的孩子需要英語幫助,並且在學校感到困難,學校將能夠提供幫助。對於一些學生,他們將被測試一次,將不需要再次測試。

我們還將檢查您的孩子的寫作。我們希望看到它是否流暢且沒有語法錯誤,以及他/她的詞匯範圍是否豐富。

我們還將與您的孩子談論他們的家庭語言,以及每天使用它有多重要。

如果您有任何問題,請聯繫聖凱文社區學院的EAL協調員普塞爾女士。

__________________________________________________________________________________________________

El 10 de octubre, nos gustaría evaluar las habilidades lingüísticas de su hijo/a utilizando el Cambridge English Placement Test. Debido al Covid, necesitamos que los estudiantes traigan sus propios auriculares para este examen. Evaluaremos la lectura y la comprensión auditiva de su hijo/a en línea. No hay aprobado ni reprobado. Las preguntas del examen se adaptarán a las respuestas: las preguntas se volverán más difíciles si los estudiantes responden correctamente cada vez, o más fáciles si cometen errores.

Al final, el estudiante obtendrá 2 calificaciones: una para lectura y otra para comprensión auditiva. La calificación de lectura indicará si su hijo/a lee lo suficiente como para tener éxito en la escuela. Si su hijo/a lee mucho por placer, lo veremos en el examen en línea. La calificación de comprensión auditiva nos dirá qué tan bien su hijo/a comprende a los profesores cuando dan explicaciones e instrucciones. Al final del examen en línea, todos los estudiantes conocerán sus resultados y se les explicarán. Recibirán un informe del examen.

Si su hijo/a lee mucho, obtendrá una puntuación alta en el examen y no necesitaremos volver a evaluar. Si su hijo/a necesita ayuda con el inglés y tiene dificultades en la escuela, la escuela podrá brindarle ayuda. Para algunos estudiantes, se les evaluará una vez y no será necesario volver a hacerlo.

También evaluaremos la escritura de su hijo/a. Queremos ver si es fluida y correcta, sin errores gramaticales, y si su vocabulario es bueno.

También hablaremos con su hijo/a sobre su lengua materna y lo importante que es intentar usarla todos los días.

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con la Sra. Purcell, la Coordinadora de EAL en el St. Kevin’s Community College.

__________________________________________________________________________________________________

Ngo-10 kuMfumfu, siyavuma ukuthi sifuna ukuthatha isifundo sokwazi ukuthu ingane yakho izifundo zelimi nge-Cambridge English Placement Test. Ngenxa yesifo se-Covid kudinga ukuthi izifundo zibonele amahhedi abo bese kwenza leli tholakala. Sizothatha isifundo sakho sokufunda nokukhuluma ngokwamazwi angaphandle online. Akukho ukubhala noma ukugwema. Amacebo etholakala azothuthukisa uma izifundo ziqale ukuthetha ngeqiniso ngempela ngeminye iminyaka noma azothuthukisa uma bafaka iziphuzo.

NgesiKhathi esimisweni, isifundo sizoba nezinkomba ezimbili – eyokuqhuba nokukhuluma. Isinkomba sokufunda sizokwazi ukuthi ingane yakho funde kanjani ukuthi izokwenza kanjani ekushiyeleni. Uma ingane yakho ikhomba kanjani ngenziba, sizoba nokubona lokhu ekuthuthukiseni. Isinkomba sokukhuluma sizoba nokwazi ukuthi ingane yakho inqobe kanjani uma abafundi bethi izifundo zabo nezifundo. Ngemva kwegalelo lokufunda ngaphandle, zonke izifundo zizoba nezithombe zabo zokuthi izifundo zabo noma izifundo zethu zizoba kanjani. Zizoba nezibonelo zethu zemfundo.

Uma ingane yakho ithanda ukufunda kanjani, izoba nezinkomba ezinkulu ezifundeni kuleli tholakala futhi asizoba nezindaba zokuthi akhomba kanjani ekuqeqesheni. Uma ingane yakho ithanda ukufunda okunjalo, izoba nezinkomba ezinkulu ezifundeni kuleli tholakala futhi asizoba nezindaba zokuthi akhomba kanjani uma abafundisi bethi izifundo zabo nezifundo. Ngemva kwegalelo lokufunda ngaphandle, zonke izifundo zizoba zazi imiphumela yabo nokuthi lokhu kuzoba kusho ukuthini kuwo. Zizoba nezifundo zokuthi zisinde kahle.

Sizokubheka futhi ukufunda kwengane yakho. Sifuna ukubona uma kuyagcwele futhi kuncinci ukwenziwa amaphutha olimi noma uma izithombe zethu zemfundo zingakufanele. Sifuna futhi ukukhuluma nomntwana wakho mayelana nomcimbi wakhe wemizila nesidingo sokuthi akuthumele ngokwesikhathi sithile.

Uma unabantu abaningi abaphendula ngokuphumelela okunjalo, uyoba nomthetho olinganiswe futhi asizokufuna ukuthatha isifundo. Uma ingane yakho isiza ngokuthi ithumelele emkhatsini we-English futhi isebenza okukhulu kuleli tholakala, isikole sizoba namandla okusiza. Kwezinye izifundo, bazoba nezinkomba ezifundeni uma kufanele kube luhlaza kodwa kuzoba khona okufanele kube kube nezindaba zokuthi kukhomba kanjani.

Sizoba nokukhuluma nomntwana wakho mayelana nomcimbi wakhe wemzini nasekuhambiseni ukuthi kuyinkimbinkimbi ukuthi akujabulele ukuyisebenzisa ngokwasekunikhishwa kwalo lonke.

Uma ungathanda ukufuna izinkinga, sicela uqalele uNks. Purcell, iNks. Ukuxhumana kwe-EAL ku St Kevin’s Community College.

_____________________________________________________________________________________________________

Maalinta 10-ka bishan Oktoobar, waxaan rabnaa inaan qiimeyno hagaajinta afkaaga ilmaha adiga oo adeegsanaya Cambridge English Placement Test. Sababtoo ah Covid waxaan u baahannay ardaydu inay soo keenyaan raqdaanigaaga shaqaalaha ee testiga. Waxaan qiimeynaynaa akhriska iyo maqalka ilmahaaga ku takhasusay online. Ma jirto qiimayn ama qaado. Su’aalooyinka baarisada waxay u adkaataan jawaabaha: Su’aaluhu waxay ku baxayaan inay noqon doonaan mid ka sii haysa hawshiina marka ardaydu jawaabo si fiican kahor qoraan ama ku soo baxaan halka ay u gasho xumaan.

Marka uu dhamaado, ardaygu wuxuu helayaa 2 xal – midka akhriska iyo midka maqalka. Xaaladda akhriska wuxuu ku sheegaa ilmahaaga iyo iskuulkiisa inuu/yuu akhriska ku dhameeyo si uu u helo xiliga iskuulka. Hadii ilmahaaga akhriska badan ku akhrisado si aad ugu raaxeysato waxaan ku arkaynaa in testiga online-ka. Xaaladda maqalka wuxuu nagu sheegaa sida aad u fiican u garan kartid meelaha macalimiinta ay siinayaan faahfaahinno iyo talooyin. Marka uu dhamaado baarisada online-ka, dhammaan ardaydu waxay ogaadaan natiijooyinka ay gaareen iyo waxa ku saabsan taasi waxaan ku sheegi doonaa. Waxay hesho warbixin baaris ah.

Hadii ilmahaaga akhriska badan yahay, wuu helayaa xal ugu sarreeya baarisada iyo ma aha inaan helin baarista kale. Hadii ilmahaaga u baahan yahay caawimo afka Ingiriisiga iyo ay keligood ka hesho tacliinta iskuulka, iskuulku wuxuu heli doonaa. Inta kale, baarista wuxuu lagu eedaa karaa mar waxay baarisada ku eedaysay inay xilligan la baarisay.

Waxaan sidoo kale eegi doonaa qorista ilmahaaga. Waxaan rabnaa inaan aragno haddii uu ahaan jiro, iyo in uu yahay mid luuqadda xasuusa oo u jira xal uga gaar ah ereyadda.

Waxaan sidoo kale kula hadli doonaa ilmahaaga luqadda guriga iyo sida ugu muhiimsan oo ay ugu adeegsan karaan inay isugu adeegaan maalinta kasta.

Hadii aad soo jeedi karto su’aalo, fadlan la xiriir Ms. Purcell, Koordineerka EAL ee St Kevin’s Community College.

_____________________________________________________________________________________________________

Pe 10 octombrie, dorim să testăm abilitățile lingvistice ale copilului dumneavoastră folosind Testul de Plasare Cambridge English. Din cauza pandemiei de COVID-19, avem nevoie ca elevii să aducă propriile căști pentru acest test. Vom evalua abilitățile de citire și ascultare ale copilului dumneavoastră online. Nu există o evaluare ca “trecut” sau “nereușit”. Întrebările testului se vor adapta la răspunsurile date: întrebările vor deveni mai dificile dacă elevii răspund corect de fiecare dată sau mai ușoare dacă fac greșeli.

La sfârșit, elevul va primi 2 scoruri – unul pentru citire și unul pentru ascultare. Scorul de citire va indica dacă copilul dumneavoastră citeste suficient de bine pentru a se descurca bine la școală. Dacă copilul dumneavoastră citește mult din plăcere, acest lucru se va reflecta în testul online. Scorul de ascultare va indica cât de bine înțelege copilul dumneavoastră profesorii atunci când le oferă explicații și instrucțiuni. La sfârșitul testului online, toți elevii vor afla rezultatul și li se va explica acesta. Vor primi un raport de test.

Dacă copilul dumneavoastră citește mult, el/ea va obține un scor ridicat la test și nu va mai fi necesar un test ulterior. Dacă copilul dumneavoastră are nevoie de ajutor cu limba engleză și întâmpină dificultăți la școală, școala va putea oferi sprijin. Pentru unii elevi, testarea se va face o singură dată și nu va mai fi necesară o retestare.

De asemenea, vom examina și scrierea copilului dumneavoastră. Dorim să vedem dacă este fluentă și corectă, fără erori gramaticale, și dacă gama de vocabular este bună.

Vom discuta și cu copilul dumneavoastră despre limba lor maternă și cât de important este să încerce să o utilizeze în fiecare zi.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați doamna Purcell, coordonatoarea EAL la Colegiul Comunitar St. Kevin’s.

________________________________________________________________________________________________________

10 অক্টোবরে, আমরা কেমব্রিজ ইংরেজি প্লেসমেন্ট টেস্ট ব্যবহার করে আপনার শিশুর ভাষা দক্ষতা পরীক্ষা করতে চাই। Covid-19 এর কারণে এই পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিজেদের নিজেদের হেডসেট নিয়ে আসতে হবে। আমরা আপনার শিশুর পঠন এবং শুনতে অনলাইনে পরীক্ষা নেব। কোন পাস বা ফেইল নেই। পরীক্ষার প্রশ্ন উত্তরের সাথে অধিকারী হবে: ছাত্র-ছাত্রীরা যদি প্রতিবার সঠিকভাবে উত্তর দেন অথবা ত্রুটি করেন, তবে প্রশ্নগুলি কঠিন হবে।

শেষে, ছাত্র-ছাত্রী দুটি স্কোর পাবে – পঠনের জন্য একটি এবং শোনার জন্য একটি। পঠন স্কোর আপনার শিশু এবং স্কুলকে বলবে যে তিনি/তিনি স্কুলে ভাল পঠন করে থাকেন কি না। আপনার শিশু যদি আনন্দের জন্য অনেক পঠন করে, তবে এটি অনলাইন পরীক্ষাতে দেখা যাবে। শোনা স্কোর আমাদের দেখাবে যে তিনি/তিনি শিক্ষকদের প্রয়োগেদের ব্যাখ্যা এবং নির্দেশনা বুঝতে কতটুকু সার্থক। অনলাইন পরীক্ষার শেষে, সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী তাদের ফলাফল জানতে পাবে এবং এটি তাদেরকে প্রতিপাদন করা হবে। তারা একটি পরীক্ষা রিপোর্ট পাবে।

আপনার শিশু যদি অনেক পঠন করে, তাহলে তিনি/তিনি পরীক্ষায় উচ্চ স্কোর পেতে পারেন এবং আমাদের পরীক্ষা পুনরায় পরীক্ষা করতে প্রয়োজ্য হবে না। আপনার শিশু যদি ইংরেজি সাহায্যের প্রয়োজন ও স্কুলে কঠিন পানে, তবে স্কুল সাহায্য করতে পারবে। কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, তারা একবার পরীক্ষা দেওয়া হবে এবং পুনরায় পরীক্ষা দিতে প্রয়োজ্য হবে না।

আমরা আপনার শিশুর লেখাপড়াও পরীক্ষা করব। আমরা চাই দেখতে যে তা প্রবণ এবং সঠিক বিন

া ব্যাকরণের ভুল এবং শব্দার্থের ব্যাপারে কি স্বাভাবিক।

আমরা আপনার শিশুর ঘরোয়া ভাষার সাথে সম্ভাষণ করব। আমরা চাই দেখতে যে তা প্রতিদিন ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ কত।

যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে দয়া করে স্যার কেভিন সম্প্রদায় কলেজের EAL সমন্বয়ক মিস পার্সেল, সাথে যোগাযোগ করুন।

Categories:

Tags:

Comments are closed

St Kevin’s CC on Twitter